English עברית
כניסה

בספריית המאמרים תוכלו לקרוא מאמרים שפורסמו בספרים או בכתבי-עת, בנושאים הקשורים בטיפול נפשי, בטיפול נפשי באינטרנט ובגישה החדשה שפיתחתי, 'אימון רגשי'.
 

בתיקיית 'טיפול נפשי' תוכלו לקרוא מאמרים העוסקים בהגדרת הטיפול הנפשי וכן מושגים בסיסיים בפסיכותרפיה. חלק מן המאמרים לקוחים מספרי 'טיפול נפשי, מדריך למשתמש', 'פסיכותרפיה ממבט אחר', 'פרויד נגד דורה' או מתיאורי-המקרים של פרויד, אותם תוכלו לקרוא בספריה לפסיכותרפיה באתר, וחלקם פורסמו בכתבי-עת. 

 

 

בתיקיית 'טיפול נפשי באינטרנט' תוכלו לקרוא מאמרים העוסקים בהגדרת התחום החדש של הטיפול הנפשי באמצעות האינטרנט, ביחסי מטפל-מטופל באינטרנט ובקליניקה הווירטואלית. תיאור-מקרה של טיפול נפשי באמצעות האינטרנט תוכלו לקרוא בספרי 'רצח בקליניקה הווירטואלית', המתאר טיפול כזה באמצעות עלילת מתח. 


 

בתיקיית 'אימון רגשי' תוכלו לקרוא מאמרים העוסקים בגישת האימון הרגשי שפיתחתי, שאינה 'טיפול' אלא דרך-חיים המבוססת על תרגול יומיומי של שבע מיומנויות רגשיות. 

 
 
 
                                                                         קריאה נעימה, 
 
דרור גרין